واژه ها را تک به تک در ذهن ریسمان بسته ام ، زندانی کردم

تا زمان موعودشان فرا رسد

HADIS