آنقدر زیبا کتاب زندگی ام را ورق زدی که نسیمی خنک را بر صورتم احساس کردم ،این احساس قشنگ را تو به من هدیه دادی ...
کاش پیشتر از این مرا می خواندی

HADIS