تصویر رویاهایم را بر روی آب برکه کشیدم

نمیدانم چرا با کوچکترین نسیمی رنگ می باخت

و مرا از خود بی خود میکرد

انگار تمنای مرا در دل می پروراند

HADIS