خدایا قدرتی به من عطا کن که فریادبلندی را سر دهم که پژواکش در درک مردم این دیار نباشد

فقط خودت بشنوی و خودت