هیچکدام از نت های موسیقی برای ترانه زندگی من کوک نیست . . .

HADIS