آهای آشنا، نیازی نیست مرا دور بزنی

صدایم کن تا بایستم و با سرعت از کنارم رد شو

HADIS