تمامی صحنه های زندگی من ، خاطره است

خاطراتم را جمع می کنم و گوشه ای به آتش می کشم

شاید بادی بوزد و خاکستر آن ها را به شهر ببرد

تا عبرتی شود برای مردمان آن دیار

HADIS