باغبان بی باغ را هر روز از پشت پنجره اتاقم تماشا می کنم

سرگرم باغچه نقلی اش و چند گلدان گل خشک است

امیدی را که در دل دارد ، تحسین میکنم

شاید روزی باغ گلش را از پشت پنجره ببینم

HADIS