دست راستم را به دست چپم میدهم

آنها را جوری درهم گره کور میزنم

که حتی قویترین مردان جهان هم نتوانند این گره را باز کنند

HADIS