کاشکی های زندگی من

در این چند جمله تعبیر می شوند:

" کاش بودی و می دیدی چقدر دلتنگتم مادر "

"کاش بودی و می دیدی چقدر محتاجتم  مادر "

" کاش بودی و سر بر شانه های همیشه آماده ات می گذاشتم و چنان گریه می کردم که صدایم تا عرش می رسید "

"کاش لحظه ای در کنارم مینشستی تا بوی تنت و گرمی دستانت را دوباره احساس می کردم ،فقط لحظه ای "

HADIS