آنقدر بی قرار بود که درماندگی اش را به وضوح احساس کردم

با خود حرف می زد ، اما صدایی از آن در نمی آمد

قبل از اینکه به مقصد برسدبااختیار خودش پیاده شد و به سکون رسید

شده تا حالا خودتون رو جای یک دیونه بگذارین ؟!

همین امروز توی اتوبوس برام این اتفاق افتاد

عالمی دارن برا خودشون

قوانین و مقررات توی دنیای اونا فرق میکنه ...

HADIS