جَر جَر جَر

و آنچنان می بارید گویی سالهاست نباریده

آه سردش ، نسیمی بر جانم زد

غرشش برقی داشت که چشمانم را خیره کرد

گرچه عطشم را خواباند، اما دیگر او من نبودم

 

HADIS