همه توی یک دنیای تاریک زندگی می کنیم

روشنایی آسمان

چشمک ستارگان

همه دروغهِ ... دروغهِ

HADIS