به نام خداوندی که همین الان اگر لحظه ای چشمانم را ببندم قلبم را پر از حضورش میکند که سرریزش از ذهنم همانند جوهری روی برگه سپید دفتر زندگی ام می پاشد . . .

HADIS