درد با تو بودن ، درد شیرینی است ، تنهایی

من و یک قلم نیمه جان و یک صفحه سفید

تنهایی را می نویسم...

شاید این قلم ،سکوت تنهایی را بشکند

HADIS