کاش لحظه ی وداع

چشمانت را به چشمانم خیره میکردی

شک ندارم ، او می توانست به جای دستانم تو را از رفتن پشیمان کند...

HADIS