سلام بر چشمانی که مرا می بارد

بارشی که مرا می سازد

قلبی که مرا می تپد

تو آنی که مرا می خواند

HADIS