هیچ مانعی در دنیا وجود ندارد.اگر شما از اعماق قلبتان تصمیم به انجام کاری بگیرید میتوانید آن را انجام بدهید . مانع "ذهن" است . نه اینکه شما یا یک فرد، کجا هستید . اگر قـدر ثانیـه‌های بدون بازگشت را میدانستید و از قلـه‌های باشکوه موفقیـت چیـزی شنیده بودید،هیـچ گاه...برای در چالـه ماند، چـاه را توصیـف نمی کردید...

http://barooni.blogveb.com