گفت با مادر یه جمله بساز
گفتم من با مادر جمله نمیسازم
دنـیــامــو مـی ســـازم...