دیشب منو دلم ... 

دیشب که نمی دانستم برای کدامیک از درد هایم گریه کنم کلی خندیدم " صادق هدایت "