سال ها در پی هم می آید و می رود
یاد تو اما در قلب من ماندگار
ای مادرم
تنها حسی که از تو در من باقی مانده
سردی پاهایی است ،که لمس کردم
نگذاشتند صورتت را ببینم ، در آغوش بِکِشَمَت
صدایت را برای آخرین بار،وقتی زیرخاک بودم شنیدم
"مادر محدثه ... حدیثه چطورین ؟"
اما افسوس آن صدا ، صدای روح تو بود مادرم