کجای این قصه به من میپیوندی ؟

سایه ات را از دور دستها میبینم

اما، هر چه به تو نزدیکتر می شوم

انگار ، دورتری از من