هرروز در جنگل اهویی از خواب برمیخیزد که میداند برای اینکه طعمه شیر نگردد باید با تمام سرعت بدود وهمچنین شیری که میداند برای اینکه گرسنه نماند او نیز باید با تمام سرعت بدود...مهم نیست که اهو یا شیر باشید بلکه مهم این است که با تمام سرعت هروز صبح اماده دویدن باشید.

پس اماده دویدن و شروع یک صبح جدید باش دوست عزیز