به زندگی بگو آرومتر بره

بخدا پاهام درد گرفت

میگه دارم آروم میرم

اما انگار داره مسابقه دو میده

مغزم پُرِ از کلماتِ درهم و ورهم

راهی برای خروج پیدا نمیکنن

میخوام خودم کمکشون کنم

بشینید یکی یکی به نوبت

باید خودم انتخاب کنم کی زودتر بره بیرون

 موءدب باشید لطفاً

ترس

نگرانی

دلهره

تنهایی

دوست

عشق

زندگی

گریه

غم

...