جامه ای بافتم..تار و پودش از عشق
خواستم تا به تو هدیه کنم..لیک دیدم که در آن گوشه باغ لاله ای پنهانی با
نسیمی می گفت جامه ی عشق برازنده ی هر قامت نیست.